Referater lokallagstyret‎ > ‎2019‎ > ‎

03/19 Årsmøte lokallaget HVL, 2019

1.   GODKJENNING AV INNKALLING 

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

 

2.  GODKJENNING AV DAGSORDEN

Dagsorden ble godkjent uten endringer.

 

 3.  VALG AV MØTELEDER

Møteleder: Kristin Lofthus Hope

  

4.  VALG AV TO PERSONER FOR SIGNERING AV PROTOKOLL

 

Følgende ble valgt:

 

Monika Alvestad
Paul Glenn

  

5.   GODKJENNING AV ÅRSMELDING
Årsmeldingen for 15.3.2018 til 15.3.2019 ble lagt frem for godkjenning av leder Gjert Anders Askevold.


Årsmeldingen for ble godkjent med ortografiske endringer.Legger til i årsrapporten at det også er sendt flere høringssvar fra klubb FLKI.

 

 

6.      GODKJENNING AV REGNSKAP

Regnskapet for kalenderåret 2018 ble lagt frem for godkjenning, vedlegg nr. […].

 

Regnskapet for kalenderåret 2018 ble godkjent ved akklamasjon, uten endringer.

 

7.       GODKJENNING AV BUDSJETT

Forslag til budsjett for 2019 ble fremmet, vedlegg nr. […].


Budsjetterer med 152.000 til et prosjekt der en vil se på lønnsforskjeller innad ved HVL. Forskerforbundet må være forberedt på en prosess som er varslet fra ledelsen ved HVL.


Satt opp 120.000 tilt tilskudd til klubbene. Dette for at Forskerforbundets lokale organisasjon ikke skal bli for topptung. Det nye strey må se på den konkrete fordelingen og hvilke retningslinjer som skal gjelde.

          

Blir påpekt at det ikke er satt opp en budsjettpost for reisetilskudd til medlemmer. Ingen midler ble utbetalt i 2018, men styret ønsker å ha dette med. Må gjøre endringer og foreslår å trekke 15.000,- fra posten knyttet til vervekampanjer og overføre dette til en ny post for reisestipend.


Forslag til budsjett for 2019  ble godkjent med nevnte endringer.

 

8.  GODKJENNING AV LOKALLAGSVEDTEKTER

Ingen endringsforslag ble fremme iinnen fristen.

 

Lokallagsvedtekter ble godkjent uten endringer. Det kan komme en endring knyttet til “FAD”,

 

9.   VALG AV LOKALLAGSSTYRET

(Lokallagsstyre bør velges for minst ett år av gangen og skal bestå av minst to personer, hvorav en leder. Oppgi navn på personer som ble fremmet for årsmøtet og valgt, samt for hvilken periode og til hvilket verv.)

 

 Følgende ble fremmet til lokallagsstyret med følgende verv:


Nestledere på valg


Nestledere Monika Alvestad Reime

Olav Christian Ruus


Føy til to navn

Klubbklederne inngår i lokallaget etter klubbvise årsamøter

 


10. VALG AV VALGKOMITÉ

(oppgi navn på personer som ble fremmet for årsmøtet og valgt, og for hvilken periode).

 

 

Følgende ble fremmet:


Tone Jørhgensen

Ragnhild Ihle

Gisle Kleppe

Nina Parmann


Valgt ved akklamasjon


11. ØVRIGE INNMELDTE SAKER

Ingen saker innmeldt innen fristen i desember- 

 


12- Dagsaktuelle saker

Gunnar Romarheim ble takket av


Årshjul


Kommende OU-seminar

Utstein kloster 8-10 mai  alle medlemmer (begrenset til 40 deltakere)

Bestebakken 14-15 mai  Kvinnenettverket, HVL


Arbeidsprogram


Andre aktuelle saker

 • Lokallag
  Spørsmål om egen klubb for FF-TAP: Hva tenker medlemmene om dette spørsmålet?
  Administrasjonen var under omstilling da HVL-lokallaget ble etablert. Alle ble lagt til samme klubb, uavhengig av tilhørighet til fakultet eller fakultetene. Vil ved eventuelle endringer ha en klubb for Fellesadministrasjonen. Tas til orde for at medlemmene dette gjelder må få uttale seg.
  Forskerforbundet sentralt har tatt til orde for at ansatte på fakultet naturlig hører til disse klubbene.

 • Arbeidstid
  Vært med å diskutere prinsipper for dette. Kommer ut på høring.

 • Diskusjoner omkring aktivitetsbaserte arbeidsplasser
 Møtet ble avsluttet kl.15.30
Ċ
Jon Hoem,
12. aug. 2019, 04:46