Utforming av et 2.5.3-krav – Veileder

Veileder i 2.5.3 lønnskrav - forhandlinger på særskilt grunnlag etter hovedtariffavtalene i staten (HTA) punkt 2.5.3Et 2.5.3 krav må begrunnes i «vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av arbeidstakerens lønn. Dette innebærer at en må sammenligne arbeidstakerens arbeid og ansvar på kravtidspunktet med det arbeid og ansvar vedkommende hadde på det tidspunktet lønnen sist ble vurdert». De nye arbeidsoppgavene det her er snakk om må ligger på et høyere kvalitativt nivå enn tidligere. Et 2.5.3 krav vil derfor ikke gjelde nye oppgaver som vil være en naturlig del av jobbens utvikling.

Dersom det er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, produktivitet, forenkling eller brukerorientering vil det kunne gi deg rett til et 2.5.3-krav, da arbeidsoppgave i stilling er endret.

Er du ettertraktet i arbeidsmarkedet, har en unik kvalifikasjon det ikke er ønskelig at virksomheten mister eller mottar skriftlig jobbtilbud fra annen arbeidsgiver vil du kunne be om en lønnsvurdering gjennom et 2.5.3-krav. Ved jobbtilbud med kort frist vil et 2.5.3-krav behandles akutt.

Har du stått på og gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats for arbeidsgiver ut over det som er forventet i din stilling (f.eks. ved omorganisering, avhjulpet avdeling i perioder med et ekstra stort arbeidspress m.v.) vil det være mulig å søke om tidsavgrenset eller varig lønnsendring i et 2.5.3-krav.

En lønnsforskjellen som kan dokumentertes på bakgrunn av kjønn er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven fremmes også gjennom et 2.5.3-krav.

Utforming av et 2.5.3-krav

Et 2.5.3-krav må være presis og kortfattet og peke på de faktiske grunnene til at du kvalifiserer til en ny lønnsfastsettelse.

Bruk skjema til Forskerforbundet som du finner her, og fyll inn all informasjon om deg selv, nåværende stilling, evt. ny stillingskode og lønnskrav.

Begrunnelsen må følge HTA punkt 2.5.3 med utgangspunkt i din arbeidsavtale med virksomhet og virksomhetens arbeidskrav til stillingskode, der vesentlige endringer i arbeidsoppgaver/ansvarsområde og når dette skjedde kommer tydelig frem. Det er en forståelse av at det med «vesentlig endring» menes ca. 40-50 % av stillingen din, og at endringen medfører større ansvar eller mer kompliserte oppgaver. Ditt 2.5.3-krav vil styrkes med en skriftlig bekreftelse fra din nærmeste leder på de faktiske forhold.