23/17 Informasjonsbrev uke 23

Info til styret uke 23

I) Storstyremøte 31 mai.

Ref. er sendt ut til godkjenning

II) Legger ved oppsummering av spørreundersøkelsen

III) Har hatt møte med Jon Hoem om nettsiden til FF-HVL (http://www.ff-hvl.no/)

Oddmund har bedt om å få regigeringstillinga og fått det (region nord) (rett at det er du som skal ha dette ansvaret)

Må avklare hvem i region sør som skal ha tilsvarende tilgang.

Jon Hoem vi ha ansvar for region Midt. Han vil ha en opplæring av de som har redigeringsansvar.

Har tatt med flere av innspillene fra undersøkelsen i utforming av nettsiden. Alle ref. fra styremøte, AU og infobrev til styret legges ut. Protokoll fra årsmøte samt vedtekter og arbeidsprogram legges også ut.

Det vil være mulighet til å legge ut ref. fra nærregionene.

En egen fane for lover & regler samt side til FF sentralt og min side …

IV) Det har vært mange enkeltsaker knyttet til personal og lønn den siste seks ukene.

Jeg ha hatt daglig kontakt med medlemmer i slike saker

v) saker meldt inn til IDF 12 juni fra tillitsvalgte:

1) Jeg ønsker at vi tar opp at det bør være en følgeforskning til fusjonen

Det bør ikke ligge under OU-programmet (fra FF)

2) Vi er blitt informert om «at Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet skal legges til det nye fakultetet. Senteret er i dag organisatorisk lagt under høgskoledirektøren. Til nå har høgskolen vært vertsinstitusjon for senteret (alle ansatte er tilsatt på høgskolen). Fra nyttår overtar høgskolen også det faglige ansvaret for senteret.» Ønsker en forklaring på hva som har skjedd her (fra FF/UDF)

3) En avklaring ift prinsipper på HTV plass i råd/utvalg/arbeidsgrupper… (fra alle de HTV)

4) Drøfting av budsjettet for GLUP (fra FF/UDF)

5) Utlysing av stilling som sekretær for rektor vart stoppa i vinter. Underteikna sit i mellombels tilsettingsråd for administrative stillingar over nærregionnivået, og er ikkje informert om tilsetjingsprosessar i administrative stillingar på dette nivået dei siste månadane. Stemmer det at det ikkje har vore tilsetjingar på dette nivået etter at programleiar for OU-programmet vart tilsett? (fra alle de HTV)

6) I dag er det berre tilsette i nærregion Sogn og Fjordane som får lov til å registrera arbeidstid på laurdagar og søndagar. I dei andre nærregionane må ein registrera slik arbeidstid på andre dagar enn den faktiske arbeidsdagen. Tidsregistrering på dei rette dagane er viktig for å at ein skal ha korrekt dokumentasjon på når tilsette er på jobb. Hovudtillitsvalde i HVL ber om at det så snart som råd vert slutt på kravet om feil føring av arbeidstid. V

7) BLU er tatt inn som pilot i samkjøring av utdanninger. Hva er bakgrunnen for dette? Hvilke vurderinger er gjort med tanke på at mange ansatte arbeider i begge utdanningene og også er involvert i ny GLU og har et ekstra stort arbeidspress allerede knyttet til dette arbeidet? (FF/Udf)

8) Skal det være pro/vis dekaner? Om så: Hvordan vil disse bli tilsatt?

Hvordan tenker man prosess rund tilsetning på nivå 3/4? (FF)

Mvh

Kristin