01/19 Styremøte, klubb FIN, 22. jan 2019

Sted: Skype-møte

Tid: 22. januar 2019, klokken 12:00

Tilstede: Alvhild Alette Bjørkum, Deta Gasser, Øyvind M. Berge, Lise Bjørkhaug Gundersen og Gisle Kleppe (fra 12:45).

Forfall: Ingen

Sak 01/2019 – Årsmøte

Vi må senest ha vårt årsmøte medio februar, og dermed må sakspapirene sendes ut senest tidlig i februar. Årsmøte blir 15. februar 10:00-12:00, med påfølgende lunsj. Da må papirene ut senest torsdag 31. januar. Vedtektene må endres slik at ikke hele styret velges/byttes ut samtidig. Vi må undersøke om vi må fremme forslag om vedtektsendringer, eller om styret til FF HVL gjør dette. Alvhild sender styret utkast til årsmelding til FF FIN styret mandag 28. januar.

Sak 02/2019 – FoU-tid og -ressurser

Alvhild har stilt noen spørsmål til prodekan for forskning vedr. tid og ressurser til FoU. Det pågår også prosesser på HVL-nivå hvor det blir en høring vi kan engasjere oss i.

I år foreslås det en prosess hvor instituttledere vurdere og prioritere søknader. FF FIN lurer på hvilke kriterier som evt da legges til grunn under vurderingen/prioriteringen, og er skeptisk til om denne modellen er god og rettferdig. Vi bør vurdere å tildele etter stillingskode, samt slippe å måtte bruke mye tid til å søke og påvirke. FF FIN foreslår heller at FIN ser på produksjon (eks via Cristin rapportering), eller via en forenklet rapport (for eksempel hvert tredje år. Poenget er å begrense søknadsbyråkratiet så mye som mulig, og ikke knytte dette opp til at det er den enkelte instituttleder som skal vurdere dette.

Til oppfølging: Vi diskuterer saken videre ift. våre innspill til den sentrale høringsrunden senere.

Sak 03/2019 – Medbestemmelse: Khrono og foreløpig rapport fra NIFU

Innlegg fra tillitsvalgte og rapport fra NIFU viser at de ansatte ved HVL opplever mindre medbestemmelse. Det som kommer frem er svært alvorlig, og det er viktig at ledelsen ved HVL innser alvoret i dette. Drøftet behovet for å ha et medlemsmøte for å diskutere forholdene som ble avdekket, hvor også ansattvalgte representanter fra HVL styret inviteres.

Vi bør ta opp på ID-møtet at sakene som behandles i ID-møte må opp i ID FØR de er ferdigbehandlet på ledermøtet. Det er vanskelig med medbestemmelse dersom sakene allerede er avgjort.

Sak 04/2019 – Ansattrepresentanter i styret

Det skal velges nye ansattrepresentanter i styret i 2019. Vi bør begynne å drøfte kandidater som vi ønsker å foreslå. Vi diskuterer saken på nytt på neste møte. FF-FIN bør koordinere dette med forslag fra andre fagforeninger ved FIN som tidligere, særlig Tekna som er jevnstor med FF på FIN.

Sak 05/2019 – K2 og åpne landskap

Drøftet saken. Vi må følge prosessen tett og be om utforming som kommer så nær utforming for konsentrasjonsarbeidsplasser som mulig.

Sak 06/2019 – Tid til tillitsvalgtarbeid

Vi ønsker å fremme en sak på årsmøtet til FF HVL at vi må se på disponering av tiden som tildeles hele lokallaget (FF-HVL) til tillitsvalgtarbeid. Deta lager et forslag som vi fremmer for lokallagsstyret.

Sak 07/2019 – Oppstart semester

I 2020 bør semesteret starte noe senere enn i dag, slik at man er ferdig med sensur før semesterstart. Dette er også tilbakemelding som er kommet i SKU ved FIN.

Sak 08/2019 – Intern sensor – tid på arbeidsplanen

Vi må undersøke retningslinjene for dette. Dersom det ikke er avsatt tid til dette på arbeidsplanen, må vi foreslå dette. Alvhild tar det opp på ID-møtet.

Møtet ble avsluttet kl 13:07, referat godkjent på sirk xx.01.19.

22.01.2019

Øyvind M. Berge, referent