03/19 Styremøte, klubb FIN, 21. mars 2019

Referat fra FF-FIN- HVL styremøte nr. 2 2019

Sted: Skype-møte

Tid: 21. mars 2019, klokken 14:00

Tilstede: Deta Gasser, Øyvind M. Berge, Gisle Kleppe og Alvhild Alette Bjørkum

Forfall: Lise Bjørkhaug

Sak 9/2019 – ID-møtet

FF FIN diskuterte innspill til saken om arbeidsplansdokumentet (sak 15 på ID-møtet). Og har følgende innspill:

- Bachelor/masteroppgaver som har omfattende feltveiledning bør også kunne tildeles 10 ekstra veiledningstimer på lik linje med omfattende laboratoriearbeid

- Satser for eksterne sensorer på bacheloroppgaver er fortsatt lav på 3 timer (på hele HVL), det må fastsettes i dokumentet at FIN bruker 6 timer

- Det burde også gis tid til faglig fornying og administrativ arbeid for midlertidig tilsette hvis de er ansatt mer en 6mnd

- Det bør klargjøres hva som ligger til Internasjonal faglig kontaktperson.

- Det bør klargjøres hva som omfattes i studieprogramkoordinatorene

- Ansatte kan ikke straffes med redusert tid til faglig fornying og administrativ arbeid hvis de henter inn ekstern finansiering – dette avsnittet bør slettes helt

- Ansatte kan ikke utføre oppdragsarbeid via eget eller eksternt firma – men kan høgskolen faktureres for oppdrag utført av enkelte ansatte? Det bør klargjøres retningslinjer for dette.

Sak 10/2019 - FI-utvalget

Vi diskuterte kort referatet fra FI-utvalget.

Sak 11/2019 - Kvalifiseringsstipend

FF FIN har løftet inn et ønske om å vurdere kvalifiseringsstipend slik det er på FLKI, herunder se på muligheten for å knytte KD-stipendiater for å styrke professorkvalifiseringer for personer som er tett på opprykk, men som bare mangler veiledningserfaring. Deta følger opp på ID-møtet.

Sak 12/2019 – K2

Styret har bestemt gode prosesser og omfattende medvirkning, men det er ikke lagt opp til noe prosesser for medvirkning før innplassering i K2 er fastsatt 1. april. Det umuliggjør per definisjon gode prosesser og omfattende medvirkning. FF ønsker å spille en konstruktiv rolle ift K2, men så lenge alle beslutninger av betydning ligger fast er dette krevende. FF mener at campusutvikling Kronstad må ses på under ett, og mener en svakhet ved prosessen skjer når man stykker opp innplassering i K2 og diskusjonen om K1. God campusutvikling fordrer at man tenker hele campus Kronstad under ett. Der er 70 prosent av arbeidsplassene kontorer og 30 prosent landskap. Uten å se

disse tingen i sammenheng, helhetlig og samtidig, blir det verken gode prosesser knyttet til innplassering i K2 eller den påfølgende prosessen knyttet til K1.

Møtet ble avsluttet kl 15:05, referat godkjent på sirk xx.03.19.

21.03.2019

Øyvind M. Berge, referent