06/19 Styremøte, klubb FLKI, 12. juni 2019

Klubbstyremøte (Skype)

Til stede: Andrea Eikset, Christina Løkslett, Olav Christian Ruus, Sissel Rosland

Referent: Andrea

  1. Godkjenning av referat møte 08.03.19

Godkjent uten merknader.

  1. Året 2018-2019

Ressurser til klubben

13 juni avklares ressursfordelingen til klubben fra lokallaget. Andrea foreslår at Sogndal får NL-vervet i klubben, for å styrke de ulike nærregionene. Stord er styrket med Olav Chr som NL i lokallaget. Andrea ønsker flere ressurser til medlemmene i klubbstyret, men dette må avklares etter at det er fordelt fra lokallagsstyret. Dette støttes i klubben.

Christina og Hege må rekruttere i Sogndal innen jula 2019.

  1. Innspill om klubbens virksomhet?

Sogndal: ønsker en tur med medlemmer (tidligere høsttur i august ifb med middag fra FF). Ønsker å ha frokostmøter.

Stord: Olav Chr ønsker å få styrket FF generelt. Ønsker å gå opp virksomheten på Stord.

Bergen: kommer til dette senere.

Årshjul for Forskerforbundet kan legge inn sosiale events (frokostmøter/lunsjmøter). Det trenger ikke koste noe heller!

  1. Veien videre?

  • Ok med nyhetsbrev. Vi gir informasjon!

  • Det er vanskelig å samle folk fysisk. Forslag felles klubbmøter på Skype?

  • Hvert campus: går inn og møter nyansatte.

  1. Vansker med avvikling av klubbmøter på våren

Det ble ikke avholdt klubbmøter i april eller mai (begge avlyst) grunnet mange arbeidsoppgaver samt avvikling av ferie. Olav Christian Ruus deltok på ID-møtet 13 mai. Klubbens medlemmer har vært i kontakt både på OU-seminar på Utstein og via telefon i løpet av de foregående mnd.

Andrea tar opp med dekanen 14.06 at det er alt for korte frister for sakspapirer og at det er vanskelig å vite hva vi kan dele med ansatte. Sakspapirer må deles på Vestibylen. Medbestemmelsen svekkes av dette! Hvis dette ikke endres må vi ta det videre. Vi rekker ikke kontakte medlemmene.

  1. Gjennomgang av saksliste til ID-møte

Tidligere var seksjonsleder en ressursperson som kunne utarbeide gode arbeidsplaner. Instituttleder har ikke tid til å finregne på timer som tar lang tid. De har ikke kapasitet til dette! Frikjøp og opprykk vil skape problemer i flere miljøer, fordi man ikke vil klare å skaffe ansatte/vikarer.

Ved IK – flere ansatte mangler arbeidsplan, og det er ikke avklart hvorfor dette ikke er på plass.

IPRS (183 ansatte) – flere ansatte mangler arbeidsplan, ikke har avklart hvor mange vikarer som trengs til høsten. Fagkoordinator bes regne på ressurser i løpet av 3 dager.

IPRS/PPU: Uklarhet om behov og stillinger.

Generelt FLKI:

  • Det er forskjeller mellom instituttene (som kan være ok i og for seg), og avklaring om ressursmodellen skjer ikke godt nok mellom ledere og ansatte.

  • De ansatte regner på egne regnestykker, og mottar deretter andre ressursoversikter fra sine ledere. Dette gjør at det oppstår konflikter, spesielt mot BLU. Det er ikke bra at i emner der man samarbeider på tvers av institutt, vil det være store forskjeller i hvordan man skal beregne ressurser.

  • Det virker som flere institutter begynner prosessen med å arbeide med både arbeidsplaner, ressursberegning mot ansatte og ressurser mot emner og fag for sent. Dette fører til uheldige situasjoner og mye frustrasjon blant de ansatte.

Forskerforbundet mener HVL er for redde for å ansette folk fast. Det er permanente behov flere steder! Vi må også kunne ansette lektorer.

Forskerforbundet ønsker oversikt over bemanningsplan. Hva er de langsiktige behovene?

Vi anbefaler ovenfor dekanen at fagkoordinatorstillingen må styrkes så de har en reell mulighet til å arbeide med arbeidsplaner på en ordentlig måte. Det er fortsatt uklarhet om assisterende instituttlederes rolle fungerer slik det bør gjøre i FLKI.

Innspill: undervisningskvalitet kan ikke bare organiseres gjennom dokumenter. Vi må få gode fagmiljø som ivaretar både faste og vikarer.

5. Forskningsgruppene skal få tildelinger basert på publiseringer på nivå 1 og 2

Kunstnerisk aktivitet i FoU (altså U-en). Dette er en uheldig konsekvens av universitetsambisjonen. Belønningsmidler fra HVL. Ingen driftsmidler? Men får tildelt noe for ledelse. Hvem har bestemt dette ved HVL?

6 . Møteplan for neste skoleår – med forbehold om endringer

Andre datoer

27-28 august Lokallagsstyremøte i Sogndal

Utvidet ID-møte med Info-FLKI 2-3 september (Andrea deltar)

FLKI har egne møter for alle ansatte 16 oktober og 28 november (tema FoU). I den forbindelse ønsker Forskerforbundet å ha en samling om FoU i forkant av 28.11. Dato kommer!