08/19 Styremøte, klubb FLKI, 22. august 2019

Klubbstyremøte (Skype)

Til stede: Andrea Eikset, Hege Gjerde Sviggum, Olav Christian Ruus, Sissel Rosland

Referent: Andrea

  1. Godkjenning av referat møte 12.06.19

Godkjent uten merknader.

  1. Klubbseminar Medbestemmelsen knyttet til arbeidsvilkår på tvers av campus og fakultet ved HVL

Klubbseminar 19-20 november. Klubbene har fått ansvaret for å følge opp dette. Skal vi sende ut undersøkelse til medlemmene om det er noe de vil ta opp?

Ønsker å få med noe fra alle campus. Studieportefølje og samarbeidskultur er aktuelle tema. Hvordan samarbeider vi? By og land – hand i hand. Eksempel: samarbeid om master og Vestlandsklassene.

Universitetsambisjonen. Kommer ikke nedenfra, denne ambisjonen kommer ovenfra.

  1. Rapporter i studieportefølje

Noen medlemmer opplever prosessen som at campusene har ulike interesser. Noen har opplevd det motsatte også.

Høringsmøtene: mange var fraværende. Spesielt Bergen underrepresentert. Mange sier at de nå må hive seg rundt etter å ha fått de første rapportene.

Prosessen: dette er en systematisk prosess, men rapportene viser ikke i alle tilfeller klare høringsforslag. Det blir for bredt. Folk har brukt mye tid på dette, men stoler ikke på at det som blir foreslått faktisk blir vedtatt i etterkant. Det burde være veldig tydelig hva man har å velge igjennom.

God prosess på GLU i gruppa, veldig konkret resultat.

Etterlyser: Når stopper medbestemmelsen? Hva er videre prosess? Er det et stopp når dekanen tar et valg?

  1. Året 2019-2020 Ressurser til klubben

Andrea snakker med Gjert-Anders om å gi en form for lønn til klubbstyrets medlemmer. Har enda ikke fått klarhet i hvilken periode man da kan gi lønna for (om det starter i januar eller august for eksempel). Klubben blir tildelt noen økonomiske ressurser fra i år, som ikke vi har hatt tilgang på før. Skal dette brukes på klubbens medlemmer eller klubbstyrets medlemmer? Ja, når folk engasjerer seg og er involvert, må de få lønn. De skal jobbe for gode arbeidsvilkår. Vi trenger dette for rekrutteringen.

  1. Innspill fra forrige møte

Sogndal: Har fått i gang ønsket høsttur m Monika Reime i spissen

Stord: Har kontakt med klubb FHS, som nå har laget stand med banner. Rekrutteringsarena! Stand 21.08.

Bergen: sendt ut epost til nyansatte på FLKI.

  1. Styremøte i Sogndal og utvidet ID-møte på Stord

  • Styremøte 27-28 august Sogndal. GAA har invitert medlemmer på kaffe 27. august klokka 15.00 i kantina i Høgskulebygget, Sogndal

  • ID-møte 2-3 september Stord.

  • Lønnsseminarer på de ulike campus (se epost fra GAA 19.08)

  1. BLU/Utdanningsforbundets sak i Bergen

Nedskjæringer og dårligs psykososialt miljø ble meldt inn til ledelsen. Møtet 21.08 ble ikke meldt fra om til tillitsvalgte før kl 00.15 på natta. Folk reagerer på at ressursplanene ikke gir et godt nok bilde: “Spørsmål er «kor forsvinn pengane? Kva er fakta, kor mykje av budsjettet går til undervisning? Kven bestemmer kva og når?” Svar: “Det har ikkje vore nok fokus på støtte til institutta i arbeid med tilpassing til ny ressursmodell, og heller ikkje på leiaropplæring og handtering av endring.” (Referent: Tone Reistad)

Myndiggjorte tilsette og studentar – kva betyr det? Hva betyr dette begrepet?

Kollektivisering av undervisning, som ved forsking Hva innebærer det? Sparer vi penger, eller skal være rausere med hverandre? Ikke kollektiv som et positivit ord... Rasjonalisering.

  1. Innspill til ID-møte 26.09.19

  2. Mangler faste ansatte. Angst for overkapasitet? Dette er ordinære oppgaver. Uten ansatte, kan man ikke satse. Hva skal til for å få tildelt en stilling?

  3. Medlem har etterspurt oversikt over hvordan midler fordeles til forskningsgruppene ved FLKI/HVL. Hvor finner vi slike oversikter? Hva ble gjort for at det ble valgt ut folk til disse gruppene?

  4. Kunstnerisk aktivitet i FoU (altså U-en). Dette er en uheldig konsekvens av universitetsambisjonen. Belønningsmidler fra HVL. Ingen driftsmidler? Men får tildelt noe for ledelse. Hvem har bestemt dette ved HVL? Forskningskoordinatorene? Fakultetet? Forskergruppeleder? Ledere av forskningsprogram? Det er også forskning.

  5. Bemanningsplaner ved FLKI – oppfølging

  6. Hvilken kompetanseutvikling og lederutdanning får lederne? Tilbudene er der, men det er ikke krav. Bedre struktur må til.

  7. Oppstart: Kaos har nå blitt normalsituasjonen for noen, det blir ikke tatt nok grep for å gjøre oppstartene bedre. Ansatte advarer ledere uten at dette blir tatt i betraktning.