10/20 Klubbstyremøte FIN, 21. oktober 2020

Referat klubbstyremøte, 21.10.2020, kl. 14.15-15.15

Til stedet: Øyvind, Deta, Lars Arne, Gisle og Carsten.

Sak 01: Saksliste ID-møte 27.10.2020

Deta og Lars Arne stiller på ID-møte 27. oktober kl. 13-15.

Saksliste fra ID-møtet i svart, våre kommentarer i blått.

Sak 11/H20 Innkalling og dagsorden + saker til eventuelt

Referat fra møtet 14. september 2020 er vedlagt (vedlegg 1). Dette referatet har blitt godkjent gjennom e-postsirkulasjon. FF-FIN følger videre prosessen knyttet til intervjuer og tilstedeværelse.

Sak 12/H20 Presentasjonsrunde

Jens Kristian er nå fungerende dekan ved FIN, og vil lede ID-møtene fremover. Han vil på dette møtet presentere seg. Det er da også fint om representantene fra fagforeningene og vernetjenesten også presenterer seg og sin organisasjon.

Sak 13/H20 Endring i prosess for godkjennelse av utlysningstekster

SLG har bestemt at alle fakultetene skal sende ut utlysningsteksten til alle fagforeningene før publisering av utlysningen skjer. Dette blir implementert så snart som mulig på FIN. Mer informasjon om hvordan FHS praktiserer dette finnes i vedlegg 2. Dette er også oppfølgning av sak 05/H20 fra forrige møte. Dette vil gjøre det lettere å følge prosessene. Veldig positivt. Oversikten på excel bør inneholde status (under utlysning, intervjuer pågår, avslutningsfase mv.).

Sak 14/H20 Tilpasningsavtalen på FIN

Diskusjonssak. Hvordan skal fakultetet organisere det slik at vi sikrer at informasjonen/referatene fra instituttenes personalmøter blir fanget opp ID-møtet på FIN? I tilpasningsavtalen for HVL (side 5 og 6) står det følgende (hele avtalen finnes her):

«I HVL kan medverknad på fakultet og i fellesadministrasjonen utøvast gjennom personalmøte for alle tilsette i institutta og avdelingane. Leiarar og tilsette i institutta og avdelingane kan vurdere om personalmøta som hovudregel skal haldast på nivået under institutt eller avdeling.

Personalmøta skal haldast minst to gonger i semesteret. Det skal skrivast referat frå møta.

Leiarar og tilsette skal i fellesskap finne føremålstenleg format på og innhald i personalmøta. Møta skal nyttast som informasjons- og dialogmøte, og bidra til at tilsette sjølve får høve til å medverke til utforminga av avgjersler som gjeld arbeidssituasjonen til fleire tilsettegrupper innafor eininga. Aktuelle punkt på dagsorden vil mellom anna vere saker som vedkjem økonomiske disponeringar i

eininga, kompetanseutvikling, bemanningsplanlegging, organisering av arbeidet, samt personal- og HMS-tiltak.

Referat frå møte på institutt/avdelingsnivå skal gjerast tilgjengeleg for tilsette, og ID FAK og ID FADM. ID FAK og ID FADM skal sjå til at medverknad i fakulteta og fellesadministrasjonen fungerer i tråd med intensjonen.»

Vil det være hensiktsmessig å invitere HR og noen instituttledere til neste ID-møte for å drøfte gode rutiner for oppfølging av tilpasningsavtalen ved fakultetet. Kanskje instituttene kan utfordres til å skildre skriftlig hvordan de ser for seg å praktisere denne avtalen på eget institutt ift egen organisering.

Sak 15/H20 Orientering ved organisasjonene

Utfordring med merarbeid med digitalisering av undervisning parallelt med manglende tid. Ønsker en vurdering av økt bruk av overtid for å kompensere for økt arbeidsbelastning.

Sak 16/H20 HMS

Sak 17/H20 Nye stillinger

Vedlegg 3 (blir ettersendt) viser en oversikt over stillinger som ellers er under arbeid og stillinger som er utlyst ved FIN.

Sak 18/H20 Orientering ved dekan

· Bestemmelse om nullopptak

· Campusutviklingsprosjektet

· Innspill om statsbudsjettet 2022

· Covid-19

· Timeplansarbeidet våren 2021

· Dialogmøte på IDER om oppfølgning av ingeniørene på instituttet

· Andre orienteringer

Sak 19/H20 Eventuelt

Sak 02: Runde rundt bordet

- Øyvind informerer fra lokallagsstyret

– IPR-arbeid på HVL. FF følger opp med høringsuttalelse

- Lokallagsstyresamling Hardanger 28.-30. oktober, Deta og Øyvind deltar

- Skriftlig info til medlemmene etter samlingen?

- Digital medlemsmøte i slutten av november?

– JA

- Hva skal vi bruke FF-FIN klubbpengene på? (8761 kr for 2020)

– Det blir sosialt per campus etter digitalt medlemsmøte.

Møtet ble avsluttet kl. 15:15 . Referat godkjent på sirk. 22.10. Kl. 12.00

Øyvidn M. Berge, referent.