04/21 Klubbstyremøte FIN, 15.06.2021

Referat klubbstyremøte, 15.06.2021, kl. 11-12

Til stede: Deta Gasser, Lars Arne Jordanger, Svein Gunnar Sjøtun, Martin Fodstad Stølen

Sak 01: Stipendiatmøte Bergen

Stipendiatmøte i Bergen vil bli utsatt til slutten av August. Vil da finne et tidspunkt som passer stipendiater, muligens rundt lunsj. Svein Gunnar skal finne et passende rom. Vi lander dato når vi møtes 9./10. august på Solstrand.

Sak 02: Timefordeling, arbeidsplan 2020-2021 og 2021-2022

2020-2021: 285.7 timer

Leder (Deta Gasser): 97.8 timer

Nestleder (Lars Arne Jordanger): 97.8 timer

Carsten Gunnar Helgesen: 30 timer

Svein Gunnar Sjøtun: 30 timer

Martin Fodstad Stølen: 30 timer

2021-2022:

I FIN-klubben fordeler vi timene (269.2 i følge tabellen nedenfor) blant alle styremedlemmene:

Leder (Deta Gasser): 95 timer

Nestleder og HVL FF styremedlem (Lars Arne Jordanger): 95 timer

Klubbstyremedlem (Carsten Gunnar Helgesen): 26.4 timer

Klubbstyremedlem (Svein Gunnar Sjøtun): 26.4 timer

Klubbstyremedlem (Martin Fodstad Stølen). 26.4 timer

Sak 03: deltakelse på FF-HVL møter (tirsdag 22. juni, mandag-tirsdag 9./10. august)

Lars Arne, Svein Gunnar, og Martin deltar fra FIN på heldagsmøte i Bergen 22. Juni.

I hvert fall Lars Arne, Svein Gunnar, Martin, og Deta deltar fra FIN på OU Seminar FF HVL i August.

Sak 04: Saksliste ID-møte 16.06.2021

Saksliste fra ID-møtet i svart, våre kommentarer i blått. Deta og Martin stiller.

Sak 43/V21 Innkalling og dagsorden + saker til eventuelt

Referat fra møtet 5. mai 2021 er vedlagt (vedlegg 1).

Sak 44/V21 ARK

Arbeidsmiljøutvikling er en kontinuerlig prosess der alle ansatte må involveres. Det er utviklet mange verktøy og metoder for dette arbeidet.

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) er utviklet spesielt til bruk i høyskole- og universitetssektoren og tilpasset de særegenhetene vi har i vår sektor. ARK-spørreundersøkelsen ved HVL sendes ut 25. oktober 2021.

Jannicke Matre og Siren Erichsen fra HR kommer for å informere om denne undersøkelsen.

Sak 45/V21 Fordeling av KD-stipendiater

Forskerforbundet har meldt inn en sak fordelingen av KD-stipendiater. Se det vedlagte notat (vedlegg 2) om dette fra Forskerforbundet.

Saken tatt opp til diskusjon, inkludert: Tverrfaglighet/bærekraft inn i mer tekniske søknader, informasjon om tildelingskriterier, ambisjon om åpenhet i evaluering, aspekter rundt rekruttering, universitetsambisjonen.

Generelt et behov om mer informasjon til ansatte, foreslår et FF seminar til høsten om begge doktorgradsprogrammene ved FIN. For eksempel en time med hver.

Sak 46/V21 Økonomi – mindreforbruk, investeringsplan og fordeling av stipendiater

Administrasjonssjefen vil orientere om den planlagte bruken av mindreforbruket, bl.a. fordelingen av stipendiatstillinger. Han vil også komme inn på investeringsplanen som nå foreligger. Se vedlagte notat (vedlegg 3 – fanen «Avsetnader»).

Saken tatt opp til diskusjon, blant annet hvordan dette ble kommunisert i de forskjellige instituttene.

Sak 47/V21 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet.

Saken tatt opp til diskusjon.

Sak 48/V21 Orientering ved organisasjonene

Sak 49/V21 HMS

Sak 50/V21 Nye stillinger

Vedlegg 4 viser en oversikt over stillinger som ellers er under arbeid og stillinger som er utlyst ved FIN. Nye stillinger er merket med gult.

Sak 51/V21 Evaluering av partssamarbeidet våren 2021

Målet med evalueringen er å se på samarbeidet siste året, samt identifisere tiltak for å bevare og forbedre samarbeidet neste år. Er det konkrete ting som fagforeningene ønsker å ta opp under evalueringen, kan dette sendes inn til fakultetet på forhånd slik at det kan settes på sakskartet.

Sak 52/V21 Orientering ved dekan

· Covid-19 og beredskapsarbeidet

· Samordna Opptak – overbooking

· TE-plan

· Lager i O-bygget

· Fagutviklingsmidler

· Andre orienteringer

Sak 53/V21 Eventuelt

Sak 05: Lars Arne rapporterer fra FF-HVL

Ikke tid denne gangen.

Sak 06: Eventuelt

Referent: Martin, 15.06.2021, godkjent på sirkulasjon.