09/22 Klubbstyremøte FA 22.09.2022

Sted: Digitalt Zoom Møte 9, 22.09.2022 kl.14.00-15.00

Til stede: Elise Aabel Eriksen Hallstein Madsen Jan Ove Henriksen Svein Bjarne Brandtsgård Bente Hatlevoll (referent)

Fravær: June Audsdotter Stafsnes


Sak 1 Orienteringer/Ymse

 • Byggesaken i Haugesund er utsatt – noe nedskallering i forhold til den opprinnelige planen.

 • FF lokalt holder middag for sine medlemmer i forbindelse med OU-seminarene denne uken: Stord i går, Haugesund, Sogndal og Bergen i dag.

 • Flere har etterlyst den avlyste HVL sommerfesten på hver Campus som ble utsatt til august? Det er ikke gitt noen offisiell begrunnelse for avlysningen.

 • God medlemsrekruttering. Vi er ca 125 medlemmer i TAP, men utfordrende å klare å komme i kontakt med medlemmene, spesielt på den største arbeidsplassen Bergen? Hva kan vi gjøre bedre f.eks vervepremier? Vi må bestemme hvilke fellesartikler som skal bestilles i tilfelle? Sak på neste styremøte,

 • FF julelunsjer på hver Campus i begynnelsen av desember med påmelding.

 • Evt fysisk klubbstyremøte i Bergen i begynnelsen av november i forbindelse med medlemsseminaret 1.-2. november?


Sak 2 ID-møte 8. sep.

 • Jan Ove deltok og tok opp saken om avtaler om hjemmekontor. Det finnes ikke noen oversikt over hvor mange avtaler som er inngått i HVL. Hver leder tar avgjørelser for sine. Utfordring at dette kan praktiseres ulikt for de ansatte. Virker som det er mye bruk av sporadisk hjemmekontor.

 • Jan Ove meldte inn ønsket om å få oversikt over bruken av kompetansemidler for TAP. Disse midler er nå fordelt ut til hver enhet. Denne fordelingen gir lite midler til hver enhet og dermed fare for at de ikke strekker til og derfor ikke blir brukt.

 • Utfordringer med arbeidsmiljøet i IT-enheten. Stort gjennomtrekk for tiden.


Sak 3 Lokale lønnsforhandlinger

 • Vi har hatt 2 digitale webinarer i regi FF-lokalt i denne uken. (OU-seminarer om å skrive gode lønnskrav)

 • Vi skal ha 1 webinar for TAP-medlemmer fredag 23. sep.

 • Frist for innlevering av krav til Jan Ove er mandag 26. sep. (gjelder for alle teknisk-/administrative medlemmer uavhengig klubbtilhørighet)

 • FF-lokallag har søkt HVL-styret om ekstra midler til årets lokale lønnsforhandlinger. Styret vedtok å styrke forhandlingspottene med 3 mill. kr (fordeles mellom de to avtalene)