12/22 Klubbstyremøte FA 8.12.2022

Sted: Digitalt Zoom Møte 11 08.12.2022 kl.10.00-11.00

Til stede: Elise Aabel Eriksen Hallstein Madsen Jan Ove Henriksen (referent) Svein Bjarne Brandtsgård

Forfall: June Audsdotter Stafsnes

Bente Hatlevoll

Sak 1 Runde rundt bordet


Sak 2 Orientering om høstens lønnsforhandlinger

Jan Ove orienterte litt om arbeidet med og resultatet knytt til de lokale lønnsforhandlingene. Det ble også orientert om protokoll-tilføyelsene. 72 TAP-medlemmer fikk individuelle tillegg, som tilsvarer om lag 60% av alle TAP-medlemmene. Gjennomsnittlig individuelt tillegg var 17.000kr. 8 medlemmer fikk ny stillingskode.


Sak 3 Nyhetsbrev til TAP-medlemmene

Utsendelse av nyhetsbrev til alle TAP-medlemmene erstatter tidligere plan om å arrangere ett digitalt møte. Høstens lokale lønnsforhandlinger blir hovedsaken i nyhetsbrevet, som også vil inneholde litt informasjon om de fagpolitiske foreningene FBF og FFTA. Nyhetsbrevet vil også ha med en oversikt over planlagte OU-seminarer i 2023. Jan Ove lager forslag til tekst, som sendes på «høring» til styremedlemmene før utsendelse.


Sak 4 Forslag til retningslinjer for tildeling og bruk av arbeidsplass

En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til prinsipper for tildeling og bruk av arbeidsplasser. Utgangspunktet har vært at høgskolen har for få arbeids-plasser til sine tilsatte, og at det derfor i større grad er nødvendig med sambruk/deling av arbeidsplasser. Det foreslås at ingen kontoret skal tildeles enkelt tilsatte, men at arbeidsområder skal tildeles et fagmiljø, og så vil det være opp til fagmiljøet hvordan arbeidsplassene skal fordeles/ordnes.