10/22 Referat klubbstyremøte FIN

Referat klubbstyremøte, 03.10.2022, 12:15-13:00, 14:00-14:45

Til stedet: Martin Stølen, Svein Gunnar Sjøthun (fram til 13:45), Lars Arne Jordanger, Deta Gasser, Carsten Gunnar Helgesen


Sak 01 – lønnsforhandlinger - individuelle krav


Lars Arne og Deta har utført en prioritering av de innkomne søknader. Følgende aspekt ble lagt til grunn i prioriteringen:

 • Meritter (aktiviteter innenfor forskning, undervisning og annet), siden siste lønnsopprykk

 • Utformingen av søknaden (kort, konkret, og med henvisning til lønnspolitiske kriterier, ev. forskjell mot fjorårets søknad)

 • Plassering innenfor stillingskategorien (høyt eller lavt sammenlignet med HVL og nasjonalt nivå)

 • Alder og ansiennitet på HVL

Styret ble informert om rangeringen, og enkelte tilpasninger ble foretatt.


Sak 02 – ID-møte 06.10.2022


Deta stiller på ID-møtet.

Saksliste til ID-møtet:


Sak 10/H22 Innkalling og dagsorden + saker til eventuelt

Referat fra møtet 7. september 2022 er lagt ved innkallingen (Vedlegg 1).


Sak 11/H22 Utvikling av studieporteføljen ved fakultetet

På møtet vil dekanen gå gjennom en eventuell uttalelse fra fagmiljøet på hms angående prosess om nedleggelse, og gi en orientering om oppstart av bachelor i informasjonsteknologi på campus i Haugesund.

Viktig at de som er involvert i hms-bacheloren blir ivaretatt på en god måte og får andre passende arbeidsoppgaver. Er det en plan for det? Er det behov på hms-kompetanse på andre campus?

Sak 12/H22 Arbeidsgruppen for utarbeidelse av nye retningslinjer for disponering av arbeidsplasser

Mandatet til denne arbeidsgruppen er vedlagt (Vedlegg 2). Det er nå en prosess der ledelsen ved instituttene og senteret kan komme med innspill til arbeidsgruppen for utarbeidelse av nye retningslinjer for disponering av arbeidsplasser. I denne arbeidsgruppen er det sentralt å se for seg hvordan man ser for seg sambruk av arbeidsplassarealer. Dekanen vil orientere om hva som skjer videre med denne prosessen.


Forskerforbundet ser at det er mange hensyn å ta i kontordebatten, men opplever også at temaet engasjerer medlemmene og at det er mye frustrasjon i organisasjonen rundt kontorsituasjonen. Forskerforbundet ønsker å fremheve følgende punkt:

 • Vi mener at ansatte i 100% stilling på en campus som ønsker fast kontorplass BØR ha en fast plass å gå til av følgende grunner:

  • Forutsigbarhet og trygghet i arbeidshverdagen, tidsbesparende å ikke måtte lete etter en plass

  • Sosialt miljø - viktig å ha kollegaer rundt seg som en kjenner og har et forhold til

  • Å kunne finnes av studenter og kollegaer

  • Det er viktig å forme fagmiljø som samhandler, viktig informasjon utveksles i uformelle møter

 • Hvis kontor skal deles, bør det tas hensyn til eksisterende faggrupper og sosiale miljø (plassere grupper i soner)

 • HVL er en flercampus-høgskule – det bør være fleksible kontorløsninger som tillater at ansatte kan jobbe periodevis på forskjellige campus

 • Det bør unngå at ansatte sitter hjemme fordi det er vanskelig å få kontor til møte/samtaler, det får store konsekvenser for fag- og arbeidsmiljø på sikt

 • HVL er i en konkurransesituasjon mot andre universitet/høgskoler: er det vanlig med kontorlandskap/delte kontorer/free seating på andre akademiske institusjoner? Hvis ikke, kan det være en ulempe for HVL i forhold til rekruttering av personale, situasjonen på sammenlignbare institusjoner bør analyseres før større endringer innføres

 • Kontorsituasjonen på K2 bør evalueres grundig før eventuelle endringer (clean desk, free seating osv.) blir innført i andre HVL bygg, og evalueringen bør skje så transparent som mulig med bred involvering av de ansatte

 • Ansatte med spesielle behov/tilpasning bør ha sitt eget kontor

 • Tilfredse og produktive medarbeidere er HVL sin største kapital! Hvor stor er arealutgiftene sammenlignet med lønnsutgiftene?

 • HVL bør være åpen for å leie inn areal utenfor egne bygg ved kort- til midlertidig behov (for eksempel store eksterne prosjekt med areal/lab-behov) - uheldig hvis manglende tilgang på areal setter en stopper på aktivitet (for eksempel tilsetting av stipendiater) - >bruk av Kronstadparken X i Bergen?

Andre punkt:

Viktig med disiplin i forhold til å oppta stillerom/møterom

Flere av oss foretrekker hjemmekontor nå

Kontorsituasjon skaper høyt frustrasjonsnivå hos IDER – Realfag:

Mangel på arbeidsplasser for studenter, trange laboratorier, …


Sak 13/H22 Utlysning av instituttlederstillinger

Alle stillingene som instituttledere skal i løpet av høsten lyses ut igjen. Dette er åremålsstillinger som er fireårige. Dekan vil orientere om hvordan prosessen vil bli lagt opp.


Fagforeningsrepresentanter bør være med i kommisjonen (som ved FLKI)

Er det en begrensning på 8 år? Fra når regnes det?


Sak 14/H22 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet. Manglende opplastning i denne mappen ble tatt på ledermøte i september.


Litt ulikt fra institutt til institutt


Sak 15/H22 Orientering ved organisasjonene


Sak 16/H22 HMS

Planlegging av vernerunder.


Sak 17/H22 Nye stillinger

En oversikt over stillinger som har vært lyst ut ved enhetene i 2022 er lagt ved (Vedlegg 3).


Den gamle liste var bedre og ga mer informasjon...


Sak 18/H22 Orientering ved dekan

 • Kunnskapsgrunnlag for arealstrategi

 • Nybygg i Haugesund

 • Rektor dialogmøte med FIN

 • Forskningsetisk komite ved FIN

 • Andre orienteringer


Sak 19/H22 EventueltSak 03 – Runde rundt bordet?

Fra forrige referat: LA og Svein Gunnar tar ansvar for et medlemsmøte i Bergen: fokus på rekruttering, uformell info om lønn, Lars Arne og Svein Gunnar avtaler dato for Bergen

-> ble utsatt, blir gjennomført i forbindelse med utdeling av julegave


Fra forrige referat: Martin arrangerer et medlems- og rekrutteringsmøte i Førde, sammen med medlem som jobber på biblioteket

-> ble utsatt, satser på felles utdeling av julegave med FF-HVL


Fra forrige referat: Sogndal: Deta arrangerer rekrutteringsmøte for stipendiater og post-doktorer, tidlig oktober

-> Deta har avtalt informasjonsmøte med ECS gruppe på IMN fredag 28. Oktober, FF-FIN sponser lunsj