01/23 Referat klubbstyremøte FIN, 9. feb 2023

Referat klubbstyremøte FIN, 9.2.2023

Tilstede: Lars Arne, Svein Gunnar, Martin, Carsten


Sak 1: Planlegging av årsmøtet FF-FIN

Årsmøtet blir 3. mars kl. 11-11.45. Det ble diskutert om årsmøtet skulle holdes felles med de andre klubbene igjen, etterfulgt av et felles foredrag, men på grunn av utfordringer med valg av dato og dårlig tid til å planlegge foredraget ble det i år bestemt at årsmøtene skal være uavhenige for hver klubb. 

Deta har laget utkast til årsmelding som skal sendes ut sammen med møtepapirene. 

Valgkomiteen har arbeidet selvstendig og godt, instillingen er som følgende: 

Valgkomitéens innstilling til nytt styre for klubben på HVL-FIN:

 Leder: Deta Gasser, IMN (ikke på valg) -> valgt for 1 år til

Nestleder: Kyrre Skjerdal, IDER/Realfag (ny), blir valgt for 2 år

Styremedlem: Lars Arne Jordanger, IDER/Realfag (ikke på valg) -> fortsetter 1 år til

Styremedlem: Svein Gunnar Sjøtun, MIRU (gjenvalg), blir valgt for 2år

Styremedlem: Lars Michael Kristensen, IDER/Data (ny), blir valgt for 2 år


Styret foreslår følgende til valgkomiteen: 

Stein Joar Hegland (IMN, Sogndal): blir valgt for 1 år

Inger Beate Pettersen (Mohnsenter, Bergen): blir valgt for 2 år


Vi diskuterte enkelte punkt i årsmeldingen: det er viktig at frikjøp gjennom eksterne forskningsprosjekt reguleres sentralt på HVL og ikke på fakultetene, språkopplæring er viktig for internasjonale tilsette, den daglige driften av grunnutdanningene er viktig og må løftes fram – viktig at leder verdsetter ulike bidrag til organisasjonen. Angående eksterne inntekter bør HVL ikke bare tenke forskningsmidler, men også EV/VU, livslang læring 


Sak 2: FIN/FØS utredning

Vi ser i utgangspunktet positivt på en sammenslåing, ingen mobilisering mot prosessen, vil synes vi har blitt informert godt om prosessen som er blitt satt i gang. I praksis er det allerede tett samarbeid i mange områder. 

Det bør eventuelt åpnes opp for diskusjoner om enkelte miljøer bedre hører til på FHS eller FLKI – faglige argument bør telle høyest

Vi frykter at det kommer strenge føringer angående antall institutt

Vi er fortsatt kritisk i forhold til tidsplanen

Risiko for oss: hvem leder det nye fakultet? Hvordan blir arbeidsbetingelsene på et evt. nye fakultet? De må være attraktive nok  

Samfunnsfagsmiljø på forskjellige fakultet - bør de samles? Erfaringer fra realfagsmiljøet på IDER


Saker fra ID-møte


Sak 02/V23 Rapport om tildeling av arbeidsplasser

Det er nå utarbeidet en rapport om tildelingen av arbeidsplasser på HVL. Administrasjonssjefen vil orientere om hovedtrekkene i rapporten. Se også sak på Vestibylen. Rapporten er vedlagt innkallingen (vedlegg 2). 

 Rapporten er en sak – retningslinjene en annen – de bør også være vedlagt

Sak 03/V23 Eventuell endring i fakultetsstrukturen 

HVL-styret ga fredag 3. februar klarsignal om å få undersøkt om en integrasjon av Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) og Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN) kan styrke den faglige og økonomiske bærekraften for fagmiljø og administrasjon i de to fakultetene. Se mer i saken på Vestibylen.

 

Dekanen vil orientere om oppstarten i prosjektgruppen som har begynt arbeidet med å etablere et kunnskapsgrunnlag. Verneombud og representant fra fagforeningen som sitter i prosjektgruppen vil også kunne kommentere vedrørende dette.

 

Sak 04/V23 Oppdragsbrev fra rektor

Fakultetet har nå mottatt årets oppdragsbrev fra rektor. Dette er vedlagt innkallingen (vedlegg 3). Dekanen vil gå gjennom hovedpunktene i oppdragsbrevet, og informere om den videre prosessen med dialogmøter med instituttene i løpet av vinter og vår.

 

Sak 05/V23 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet.

 

Sak 06/V23 Orientering ved organisasjonene

Sak Tekna: Trening for ansatte (vedlegg 4)

 

Sak 07/V23 HMS

Vernerunder

 

Sak 08/V23 Nye stillinger

En oppdatert oversikt over stillinger som har vært lyst ut ved enhetene i 2023 er lagt ved (Vedlegg 5). Det er nå laget en ny oversikt for 2023, som overtar for oversikten vi hadde i forrige møte. 

 Det er flere stillinger som er i prosess som mangler i oversikten

Sak 09/V23 Orientering ved dekan


Deta vil informere kort om oppstart av campus-møtene