09/18 Styremøte, klubb FIN, 5. sept 2018

Referat fra FF -FIN Styremøte nr. 2

Sted: Skype-møte og Kronstad kontor D312.

Tid: 5 september 2018, klokken 12:00 - 14:00

Tilstede: Alvhild Alette Bjørkum, Deta Gasser, Øyvind M. Berge, Gisle Yngvar Romslo Kleppe og Lise Bjørkhaug Gundersen

Referat fra møtet 8. august 2018 ble godkjent på sirk, og lagt ut på www.ff -hvl.no under referater.

Sak 8/2018 – Strategiprosessen ved FIN

Gisle ogLise var i ID-FIN-møte 30.08.18. Her kom det frem at dette notatet er en prosess, og det vil være anledning å spille inn og jobbe videre med dokumentet. Det blir også drøftet å lage en kortversjon som ligger ute. Ledergruppen har hatt to runder på profilområder. Komite bestående av fire personer som jobber med dokumentet. Det er planlagt ferdigstillelse i november. I arbeidet blir det fra FF sin side viktig å særlig følge prosessen mht å redusere antall institutt fra 7 til 5 på vårt fakultet ift strategiprosessen.

Sak 9/2018 –Sensorhonorar

FF Fin har spilt inn til fakultetet i informasjons-og drøftingsmøtet iSak06/H18 «Orientering ved organisasjonene» et ønske om å se på honorering ifbm med sensur. Det har vært ulik praksis mellom de ulike nærregionene. Det var støtte i forsamlingen på at tre timer til sensurering av en bacheloroppgave er for lite. Saken oversendes SKUI-utvalget for vurdering. FF-FIN mener at fakultet må vurder muligheten for å øke sensorhonoreringen til 6 timer per bacheloroppgave slikgjeldende retningslinjer åpner for. I tilfeller hvor sensor er ekstern sensor, og ikke har vært ekstern veileder, bør det minimum godtgjøres med 8 timer.

Sak 10/2018-Medbestemmelse på institutt/senter-nivå

Det ble sagt i ID-FIN-møte før sommeren,og det fremgår av referatet at dette skulle dekan vurdere åta opp igjen dette semesteret. Saken kom ikkei første ID-FIN møte nå dette semesteret.Vi følger opp dette. Herunder må vi følge opp sak fra forrige møte om at det skal velges en kontaktperson på hvert institutt og senter. Jf. sak 7/2018. I tillegg fordeler vi instituttene mellom oss i styret. Øyvind utarbeider et forslag.

  • Maskin og marin: Alvhild

  • Bio og kjemi: Lise

  • Data og realfag: Gisle

  • Bygg: Øyvind

  • Natur og miljøvitskap: Deta

  • Elektro: Alvhild

  • Brann og sikkerhet: Gisle

  • Mohnsenteret: Øyvind

Sak 11/2018 Lokale lønnsforhandlinger

Konklusjonen i FF HVL var at mange medlemmerpå andre fakultethar gitt uttrykk for ønske omindividuelle forhandlinger, og det ble altså ikke slik FF FIN fremmet ønske om i sak 3/2018. Det har ikke vært særlig mange (om noen) medlemmer som har fremmet forslag om dette til FF-klubben på FIN. Vi tar til etterretningat vårt syn ikke nådde frem. Vi beklager vedtaket, og den korte fristen mellom søknadsseminaret og fristen for å fremme individuelle krav. Lønnspolitikken til HVLer pt.ikke ferdigstilt. Det blir arrangert søknadsskrivingsseminar til Lokale lønnsforhandlingar (2.5.1) høsten 2018.Det er viktig at medlemmenes profil på forskerforbundet.no er oppdatert.

Søknadsskrivingsseminar (OU-seminar)

Nærregion Stord/Haugesund – Tirsdag 18. september. Haugesund Aud G. Start kl 12.30

Nærregion Bergen – Tirsdag 11. september. Fyrrommet. D121 Start kl 12.00

Nærregion Sognog Fjordane – Torsdag 13. september. Høgskulen: Ålfoten. Start kl 12.00

FIN-styret påpeker at nødvendig informasjon må bekjentgjøres medlemmene umiddelbart ettersom det er kort frist til at man må fremme sine individuelle krav.

FF-FIN stedfester vedtaket fra forrige møtet at vi ikke ønsker at den lokalepotten benyttes til individuelle forhandlinger etter 2.5.1. Dette bør fordeles etter stillingskoder etter lokale prioriteringer. Det vil gi mindre byråkrati og tilfeldigheter, og vil være det beste for de aller fleste av våre medlemmer. Ekstra ordinær individuell innsats bør forhandles ekstra lønn etter 2.5.3.

Deta(13:04) og Lise (13:18)forlot møtet under sak 11/2018

Sak 12/2018 Forslag til Invitasjons brev til nye FF-FIN medlemmer

Alvhild har laget et utkast. Alle ser gjennom og kommer med innspill innen 15. september. Invitasjonsskrivet kommer i tillegg til at vi tar direktekontakt med nye medlemmer etter den instituttvise-fordelingen som fremgår 10/2018.

Sak 13/2018 Møteplan FF-FIN

Vi utsetter til neste møte å lage møteplan. Neste møte i FF-FIN-styret er berammet til onsdag 26. september klokken 12:00 –14:00.

Møtetble avsluttet kl 13:50, referat godkjent på sirk 07.09.2018. 05.09.2018

Øyvind M. Berge, referent