09/18 Styremøte, klubb FLKI, 28. september 2018

Klubbmøte (Skype)

Til stede: Olav, Hege, Andrea, Sissel og Christina

Lønnsforhandlinger

Epostene er samlet og Andrea og Hege samarbeider om det.

Møte om dette mandag 01.10. Andrea og Hege deltar.

Prioriteringer: søknadene skal leses. Kriteriene må diskuteres mandag. Målsetting: gjøre om kronetillegget til lønnstrinn (som “indeksjusteres”). Eventuelt gruppekrav + individuelle søknader. Styret gir muligens ekstra pott som også må fordeles riktig, jfr også eventuelle utjevningsmidler, utenfor sentral midler til lønnsøkning.

Utjevningsmidler: Dette er internt HVL-anliggende og ansvar. Det er store lønnsforskjeller innen HVL, samtidig som vi skiller oss fra nasjonalt gjennomsnitt (på dårlig vis). Gisle Kleppe har vært med på utarbeidingen, og deltar på møtet på mandag.

Uklare punkter: “kommunikasjon og konstruktivitet”. Kriterier som dette må diskuteres før neste oppgjør. Vi må tenke over hvilke kriterier som fungerer for lønnsforhandling.

FoU-prinsipper

Det er kommet forslag om å redusere FoU-tid for lektorer fra 20% til 15%. Vi ser det som positivt at det kommer forslag som gir løft for forskningen, men det skilles for mye mellom de vitenskapelige stillingenes tildeling. Reduksjonen viser en nedprioritering av lektorer, noe som går imot ønsket om at lektorer skal kvalifisere seg (strategiplan). Vi trenger også utviklingstid for å drive undervisning, noe som er noe annet enn forskning. Det viser også at tittelen som høgskolelektor mister status innad (og utenfor) i institusjonen. Eksempel: 15 % for lektor og 1. amanuensis 40 %. Dette gjelder altså både personalpolitikk og strategi for HVL som framtidig universitet.

Når man driver forskningsbasert undervisning må også lektorer ha mulighet til å arbeide med FoU på en reell måte. Dette er ikke et privilegium, det er også en plikt i utdanningen.

Grunnutdanningen krever også undervisningskapasitet, også som universitet med mange med professor- og førstekompetanse. Skal man ha et “nedre sjikte” av lektorer som skal dekke opp dette behovet? Undervisning er kjernevirksomheten vår, som må prioriteres. Vi ønsker ikke rene undervisningsstillinger, vi skal drive forskningsbasert undervisning og utvikling.

Rekruttering- og organisasjonsutvikling: Vi kan miste folk i ansettelse, fordi VGS gir bedre lønn. Dersom man fjerner FoU for lektorer, er det enda en fordel som forsvinner hos HVL.

Saker fra Asle Holthe til Informasjon – og drøftingsmøte 01.10

Oppsigelse av leieavtale i Kiwi-bygget, Kronstad

Kor skal dei sitte?

Modell for ressurser til emner – status og videre prosess

Dette må gjøres likt og rettferdig, også på tvers av institutter

BLU-tildeling: endret pga NOKUT-oppfølgingen. BLU er et krevende felt, spesielt da det er gruppert i kunnskapsområder der faggrupper må arbeide på tvers.

Bemanningsplaner/arbeidsplaner. Det er et systematisk behov for flere stillinger.

Vi er kritiske til måten modellen ble implementert, også etter advarsler fra tillitsvalgte.

Vi må trekke fram konkrete eksempler fra spørreundersøkelsen.

Innsnevring i ressurser til undervisning i praksis, etter modellen ble implementert.

Shot-undersøkelsen

Er det noe våre medlemmer skal ta tak i her? Vi har lite tid til å ha kontakt med studenene våre. “Tett på” fungerer ikke i praksis for mange.

https://www.hvl.no/Vestibylen/nyhende/vi-ma-ha-fokus-pa-studentenes-psykiske-helse/

Strategi for FLKI – videre prosess 2018-2023

Strategiseminar FLKI tirsdag og onsdag (Asle er leder), Hege er med som tillitsvalgt.

Det vil følge med penger med strategisatsinger, noe som vil få konsekvenser for våre medlemmer. Å ha en strategisk plan er viktig, men den må kunne inkludere alle. Ledelsen kan ikke detaljstyre virksomheten til ansatte.

https://www.hvl.no/Vestibylen/nyhende/hvl-strategi-vedtatt/

Opprykksmiddag

Vi er for middag

Senterstruktur – status

Pdf https://www.hvl.no/contentassets/cfdd6bc713ec4b2aa116adf77a3ab67f/senterstruktur-ved-flki---horing-mail-fra-asle.pdf

Bragebygget

Bruker ansiennitetsprinsippet angående cellekontor. Fagmiljøene vil da splittes opp, men det går heller ikke opp med antall plasser. I K2 skal miljøet melde seg. Setter dette presedens for andre avgjørelser i HVL?

Eventuelt

Kurs i grunnopplæring i lov- og avtaleverk krasjer med OU-seminar FLKI FF. Går det til våren? Olav Christian og Andrea vil melde seg på.

NIFU: er tillitsvalgte involvert i utformingen av denne? Dette er viktig for FLKI. Strategi mot våre medlemmer: Sender ut lenke til alle (nb sier ifra at vi ikke har hatt tilgang til å påvirke undersøkelsen). Medlemmer som har kommentarer/innspill kan gi det til oss i klubbstyret. Gjert-Anders bør sende ut denne eposten.

Får styret tilgang? Er det en bearbeidet rapport eller får vi se datamaterialet?

Å være et talerør for seg selv, medlemmer og ansatte: en utsatt stilling. Det tar på å sitte i en stilling der man er frampå og snakker imot ledelsen til tider. Hva kan vi gjøre for å ivareta våre styremedlemmer her? Alle kan be om en samtale, og be om støtte fra tillitsvalgte/andre underveis i slike samtaler.

Etterlyse felles lederkurs sammen med tillitsvalgte