02/18 Refererat storstyremøte FF-HVL, 15. februar 2018

Tilstede:

Sogndal: Helle Førde: Gunnar, Odda: Knut, Haugesund: Gisle, Stord: Kirsti, Bergen: Leder: Gjert-Anders, Audhild, Hedvig, Ragnhild og Katrine

SAKER:

1. Valg av referent: Katrine Heggstad

2. Godkjenning av dagsorden og referat: Godkjent.

3. Informasjonsaker:

- Regnskap: FF lokalt har god økonomi. Penger på bok (600 000,-).

- Tildelte OU-midler: Leder orienterer om OU-søknader som har fått tildelt midler. Seminarer må arrangeres til den tid og til den hensikt det er søkt om, hvis ikke trekkes midler tilbake.

o SEMINAR: Er vi på rett vei? Mai 2018 (204 000,-)

o SEMINAR: Stipendiaters rettigheter: november 2018

o Kartlegging om lønnsforskjeller, Oppfølging – utjevning av lønnsforskjeller (midler: 50 000,-)

- Noen OU-søknader ikke innvilget, eller satt på vent.

o Møte i storstyret : søknad om å reise til Svalbard – satt på vent.. Flere er kritiske til dette i et økologisk perspektiv.

Det kommer frem at vi ønsker å besøke hverandres campus.

Sentral og lokal lønnsforhandling – ikke gitt.

Gunnar Onarheim: Bruke midlene fornuftig – bærekraftig.

- JA eller nei til strømming.

- Aktivitetsbasert arbeidsplasser – GA. Refererer til seminar fra møte i arkitektenes landsforbund.

- FoU, Undervisning, Admin. og fagligfornying.

Vi får 16% på faglig fornying, 16% på administrasjon. Forskningsbasert undervisning – Forskningstid – bør være forskerforbundets viktigste sak.

4. OU-seminar for medlemmer: Er vi på rett vei? Innvilget.

Tredagers seminar. Forslag: avreise etter jobb torsdag, program hele fredag og hjemreise lørdag. Foreslåtte datoer: 26.-28. April eller 31. Mai-2. Juni. Foreslåtte steder: Balestrand, Flåm eller Rosendal. Forslag til program: Dag 2: Er vi på rett vei? Hvordan fungerer forskerforbundet er vi nå,- Klubbene presenterer seg med aktuelle saker i tiden. Åpen post: forslag – hvordan gjøre undervisning mer meritterende(?), HVL- i tiden.

SAK 5: Medbestemmelse

Saken ble diskutert sist. Det ble diskutert om IDF-møter skulle være i nærregionene og på instituttnivå. IDF-er på fakultært nivå og tverrgående – derfor bra om møtested for IDF-møter sirkulerer. Det var bekymring for saker som gjelder nærregionen. Behov for nærregionleder, som kan diskutere dette med klubbstyret når det gjelder instituttsaker og fakultetsaker. Behov for at en stiller godt forberedt på IDF-møter, at en i forkant har klubbmøter, slik blir det flere som påvirker. Viktig at klubbene gjøres gode og sterke, det foreslås også at en i etterkant orienterer medlemmene. I viktige saker foreslås det formøte med andre fagforeninger.

Oppsummering: Ikke IDF – på nærregionnivå, men fakultetsnivå. Som fagforening må vi gå inn for fakultetsstyre.

6. Kvalifikasjonsprinsippet. Diskusjon med FF-jurist sentralt

Ansettelses forhold: Kvalifikasjonsprinsippet

Utlysningstekster: noe er krav, noe er ønsker. Det som skal vurderes: Utdanning, erfaring, ansiennitet. Det personlig egnethet er vanskelig - det skal kunne vurderes. Det er ikke kravet til skriftlighet, men hovedpunktene bør nedtegnes skriftlig, fordi en da kan vise til hva det betyr. Hvis en ikke følger den faglige begrunnelsen – så må det komme tydelig frem hos tilsettingsutvalget. 2.4.2.2: kvalifikasjonsprinsippet gjelder også for lederstillinger.

Utlysningen: hvis den krever at du har mastergrad, så er en med mastergrad kvalifisert.

Evt. klage til sivilombudsmannen: Det går an å ringe sivilombudsmannen og høre om saken kan egne seg. Det er vanskelig å vise om det er noe annet enn skjønnsmessige vurderinger. Det vil sannsynligvis ikke endre noe.

7. # metoo

Diskusjon rundt hvordan forholder HVL og FF seg til #metoo akademia. Et samarbeid med ledelsen, administrasjon, fagansatte, studentorganisasjoner med merkelapp #metoo og #varsling? HVL har prosedyrer for varslingssaker. Det er arbeidsgivers ansvar.

Forslag: Gjert Anders tar kontakt med forskerforbundet sentralt og henvender seg deretter direkte til ledelsen.

8. Ny økonomi ansvarlig: Gisle Kleppe.

9. Registrering av arbeidstid.

Stord/Haugesund og Sogndal/Førde har erfaring med registrering og opplever det ikke som anstrengende. Forskerforbundet sentralt sier klart nei til registrering av arbeidstid. Kan det være noen stillinger som er fritatt fra registrering? Fagansatte får ikke overtidsbetaling hvis det ikke er avklart med ledelsen i forkant av at en påtar seg ekstra arbeid (Bergen). Erfaringer: Registrering av arbeidstid har sine fordeler. Ikke noe teknologisk anstrengende. Det tar ca. 5 min av et månedsverk. Fin måte å holde oversikt – tydeligere hva du kan avspasere. Sp.m: Hva skal registreringen brukes til? Hva med perioder der en arbeider mye overtid, det ville jo ikke være lovlig.

Oppsummering: Saken må diskuteres videre i styrene – og evt. gjøre en spørreundersøkelse blant medlemmer. Deretter kan saken hentes opp igjen.

Sak 10: Timeressursa til å drifte lokallaget

Av totalressursen: 4,26 så får FF 1,67

Til sammen har vi 8,2 årsverk på tillitsvalgarbeid.

Jobber opp mot 8,5 stilling. FF2,12 + 100=4084 timer. 2, 4 årsverk.

Fordeling av FF-ressurser: Leder forklarer de to modellforslagene (modell 1 og modell 2).

Oppsummerende: Storstyret heller mot MODELL 1. Gjert Anders sender ut en oppdatering.

Avgjøres på neste møte.

11. Dagsorden: protokoll for årsmøte

Årsmøte Kl. 14:00. Stord: Kirsti har undervisning, Tor-Bjarne: vertskap.

Be medlemmer sende inn sak. Jon Hoem lager påmelding. Huske å invitere pensjonister også.

Påmelding til årsmøtet gjøres lokalt: Kirsti- Stord, Gisle – Haugesund, Hege- Sogndal, Gunnar- Førde, Gjert Anders-Bergen.

12. Gjennomgå vedtektene

Kommentarer:

§ 2 forslag til endring: lønn og arbeidsvilkår

§ 5: eller når minst 1/3 medlemmer krever det.

§ 5, 2. Valgkomiteen…

Hovedtillitsvalgt blir valgt for to år, og klubblederne hvert år?

§ 7.2 endre 1/3 krever det.

§ 9 endre skal til kan (?)

Vedtak: Vedtektene skal sendes ut til medlemmene i forkant av årsmøtet.

13. Neste møte: TORSDAG 8. MARS kl. 08:00-10:00

- gjennom årsrapport og regnskap.

14. eventuelt: Ingen saker.

Ref: Katrine Heggstad