04/18 Refererat storstyremøte FF-HVL, 8. april 2018

1. Godkjenning av innkalling: Godkjent

2. Gjennomgang av sakslista til årsmøte: Fordeling av arbeidsoppgåver til årsmøte

3. Gjennomgang av årsmelding før

4. Gjennomgang av rekneskap for 2017 og budsjett for 2018 v/Gisle Kleppe

5. Styrehonorar, fastsetjing av desse:

a. 75.000 kr til leiar

b. 20.000 kr til kvar nestleiarar og klubbleiarar

c. Delast i to omgangar, til sommar og til jul.

6. Takke av Kristin Hinna med blome på årsmøte.

7. Eventuelt