02/19 Referat lokallagstyremøte FF-HVL, 28. februar 2019

Refererat frå styremøte i Forskerforbundet ved HVL, 28. februar 2019, kl. 14-16, Skype.

Til stades:

Gjert Anders Askevold, leiar

Gunnar Onarheim, nestleiar nær-region Sogn og Fjordane

Olav Christian Ruus, vara for nestleiar, nær-region Stord/Haugesund

Trond Brattelid, klubbleiar FF-TAP

Andrea Eikset, klubbleiar FF-FLKI

Kristin Lofthus Hope, klubbleiar FF-FØS

Ragnhild Ihle, klubb FF-FHS

Forfall:

Kirsti Angvik Frugård, nestleiar Stord/Haugesund

Alvhild Alette Bjørkum, klubbleiar FF-FIN

Ellen Johanne Svendsbø, klubbleiar FF-FHS

1. Informasjon

a. Sektorseminar for : Gjert Anders og Kristin informerte

b. Tariffkonferanse: Gjert Anders informerte.

2. Årsmøte:

Statusoppdatering: styret gjekk gjennom førebuinga til årsmøtet og årsmøtemiddagen tysdag 5. mars.

Sakliste: Gjert Anders gjekk gjennom saklista og styret bidrog til planlegginga på kvart punkt.

Møteleiar: forslaget frå styret blir Kristin Lofthus Hope

To personar til å underteikne protokollen: Olav Christian og Gunnar føreslår kvar sitt medlem i høvesvis Haugesund og Sogndal

Middag: Gunnar (Sogndal), Olav Christian og Tonje (Stord og Haugesund) og Gjert Anders (Bergen) har ansvaret for arrangeringa av middagen

3. Representant frå HVL til landsråd 8.-9. april Oslo: HVL kan senda ein representant. Styret ønskjer i utgangspunktet at ein av nestleiarane reiser, sekundært ein av klubbleiarane.

4. Verneombod. Styret diskuterte mogeleg kandidatar.

5. Innplasseringa

Lokallagsstyret i Forskerforbundet ved HVL uttrykker sterk misnøye med fleire sider av prosessen knytt til innplasseringa.

6. Reforhandling av Hovedavtala i 2019

Reforhandlinga handlar mellom anna om kva status og rolle informasjon, drøfting og forhandling skal ha i prosessar knytt til medbestemming.

a. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hovedavtalen-i-staten/id449042/

b. https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/arbeidsgivarradet/diskusjonsnotater-rundt-hovedavtalen

7. Årshjul for Forskerforbundet ved HVL

Leiar har starta arbeidet med å utforme eit årshjul for verksemda til Forskerforbundet ved HVL. Klubbleiar Andrea tek ansvaret for å utvikle årshjulet vidare.

8. OU-seminar

Styret drøfta mogelege reisemål for OU-seminar om kompetanseheving og karrieremuligheter for teknisk-administrativt tilsette.

9. Klubbinndeling: kva for klubb skal teknisk-administrativt personale tilhøyre?

Forskerforbundet sentralt har meld frå om at klubbar ikkje kan gå på tvers av verksemda si organisering.

Trond Brattelid tek saka vidare til klubbstyret i klubb HVL-TAP.

10. Evaluering av organiseringa av lokallaget. Styret drøfta saka.

11. Evaluere fordeling av timeressursar til lokallaget – Korleis skal vi gjere dette?

a. Fordeling til klubbane – Har vi ein teneleg modell?

b. Det har blitt fremja forslag om å redusere ressursen til nestleiarane.

c. Vedtak på korleis ressursane til klubbane skal fordelast

d. Endring i lokallagsvedtektene på kor mange medlemmar eit klubbstyre kan ha

Saka vart drøfta.

12. Tillitsvalde til NIFU sitt Fokusgruppeintervju TV

Haugesund:

1. Gisle Kleppe

2. Hilde Sandhåland

3. Tonje Velde

Stord:

4. Olav Christian Ruus

5. Ellen Johanne Svendsbø

6. Kirsti Angvik Frugård

Bergen

7. Alvhild Alette Bjørkum

8. Trond Brattelid

9. Sissel Rosland

Sogndal

10. Gunnar Onarheim

11. Deta Gasser

12. Bente E R Hatlevoll

13. Høyringar

a. høyringa om revidert forskrift om studium og eksamen ved HVL

14. Prosjektmidlar. Søknad og tilsvarsbrev var vedlagt saka.

Styret drøfta organiseringa av prosjektet vidare.

15. Campusutviklingsprosjektet. Saka vart drøfta.

16. Sosiale medier og Facebook. Noverande Facebook-gruppe blir søkt nedlagt.

Referent: G.O.

01.03.2019