03/19 Referat lokallagstyremøte FF-HVL, 27. mars 2019

Tilstede: Gjert-Anders Askevold. Alvhild Alette Bjørkum; Andrea Synnøve Blomsø Eikset, Ellen Johanne Svendsbø, Kristin Lofthus Hope, Olav Christian Ruus, Ragnhild Ihle); Trond Brattelid

1. Informasjon

2. Runde rundt bordet

FIN Alvild: Ulike ordninger med professorstipend mellom de ulike fakulteter, ikke mulighet for dette type stipiend på FIN.. Deta har laget et lite referat fra et møte der dette ble tatt opp. Fordeling av stipendiatstillinger er skjev på fakultet. Utstein seminar: Viktig at det gis melding ut til medlemmer. Trond: Universitetsambisjon bør løftes fram.

Monika FØS: Arbeidsplanprinsipp på FØS er å komme ut slik som tidligere. FF emnestorleik må telle meir og studentfaktor telle mindre. Medbestemmelse er tilbakevendende tema på FØS, ulik grad av medbestemmelse fra institutt til institutt. Dekan skal utarbeide retningslinjer. Ubekvem arbeidstid, denne saken skal det arbeides med videre. Mediesak som har skapt uro. Sak fra vernepleier miljø om underbemanning pga få kvalifiserte søkere. Arbeider med å få samlet de ulike klubbene.

FLKI: Stord: Uro om utvikling av studietilbud. Sogndal opplever at prosesser omkring studieportefølje er for styrt.

Trond TAP: Lite prioriteringer omkring ansatte i TAP. Til IDF,: se på forhold mellom eksterne søkere og interne søkere. Fortsatt stor belastning, og hva gjør HVL med det? Stor flukt fra HVL. De nye som ansettes må ha opplæring. Hvor mange eksterne tilsatte i utlyste stillinger, hvordan ta vare på tilsette og nytilsette. Mange er provosert om hvordan tilsettinger foregår. Prosess og miljøbygging. Gå sammen med de andre organisasjonene om arbeidsmiljø og medarbeidersamtale. Viktig å se på lønnsstatistikker. Ønske om et 2.5.3. seminar.

Andrea: FLKI: Vernerunder for å kartlegge arbeidsmiljø. Etterlyser forebyggende arbeid for ansatte. Tiltaksplaner for instituttene med tette frister. Søkertall og studietilbud. Usikkerhet mht prosess om fakultetsråd.

Kristin FØS. Viktige spørsmål: Forskningstid og arbeidstid, arbeidsplanprinsipper. Uklarhet mht økonomisystem som skaper usikkerhet. Medbestemmelse må fortsatt fokuseres på i FØS.

3. Innplasseringa – Status

a. Tilsetting i utlyste stillingar

En god del i adm har søkt på stillinger og en ser at ledelsen tilsetter eksterne, dette fører til en del saker, særlig i TAP. En saker også på undervisnings- og forskerstillinger.

4. Årshjul: https://hvl365.sharepoint.com/:x:/s/grupperom/1414/Eb-TOLBzEMROjcdLEajH_NQBlbnKYYqtoawsag8aJnAoEQ

5. Møteplan 2019 – Planlegge neste lokallagsstyremøter.

a. 6. mai – Skype,

b. forberedende møte den 25.4 kl. 1430 på Skype til møte den 7. mai, få med de som stiller til valg i styret.

c. Lunsj til lunsj 3.-4. juni sammen med representanter i klubbstyrene.

d. OU-seminar Utstein Kloster, gjennomgang av program.

6. Leiinga kallar inn til arbeidsmøte for lønnspolitikk og HTA 2.5.3 punkt c Ugrunna lønnskilnadar etter fusjon.

a. 11. April, Olav Chr. Blir med.

7. Klubbinndeling/fordeling – TAP-medlemmar – Medlem av fakultetsklubb eller TAP-klubb

Reduksjon i for medlemmer i felleadministrasjon. Hvordan kan vi lage gode interne kommunikasjonsrutiner omkring dette. TAP mister 40 medlemmer til fakultetene, dette vil påvirke hvordan klubbstyrer skal sammensettes.

8. Instruks i lokallaget – Tillegg til vedtektene eller del av vedtektene

a. Timeressurs

b. Økonomi til klubbane

c. Innstruks for verv i lokallaget

d. Finnast det fleire oppgåver som lokallaget må fordele? Td: Webansvarlig?

9. Viktig med en sammenheng mellom ressurs og instruks for lokallag. Viktig med nærregionstyrking.

10. Forslag til vedtektsendringar til årsmøte 2020: Utsettes

a. Klubbsamansetting minst en teknisk administrativ i hvert klubbstyre. Klubbleder må sende ut til tidl tap om fakultetstilhøringer for å kvalitetssikre oversikt.

b. Setje eit tal på kor mange medlemmar ein kan ha i klubben.

11. Prosjektmidlar

Sjå vedlegg: Søknad og tilsvarsbrev Utsettes

a. Kartlegging av interne lønnsforskjeller på HVL etter fusjon mellom HiB, HSH og HiSF

b. 152.000

12. Campusutviklingsprosjektet

Gjert Anders orienterte om,

13. Sosiale medium og Facebook

a. https://www.facebook.com/groups/1832115323682110/

14. Reforhandling av Hovedavtala i 2019 (Vedlegg)

a. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hovedavtalen-i-staten/id449042/

15. https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/arbeidsgivarradet/diskusjonsnotater-rundt-hovedavtalen

16. Eventuelt

Referent

Olav Christian Ruus