08/19 Referat lokallagstyremøte FF-HVL, 27. -28. august 2019

Sogndal 27. og 28.08.19

Tilstede: Bente Hatlevoll, Christina Løkslett, Gjert Anders Askevold, Andrea Synnøve Blomsø Eikset Deta Gasser, Ellen Johanne Svendsbø, Alvhild Alette Bjørkum, Kristine Lofthus Hope (27.9), Olav Christian Ruus, Monika Alvestad Reime

 1. Heimesida FF-hvl.no

  1. Oppdateringar :Gjennomgang av justering av navn på klubbstyrene, Jon Øivind Hoem oppdaterer hjemmesiden i følge lister.

  2. Referat frå styremøter: Godkjente referater sendes på mail til Jone Hoem. Kort diskusjon omkring kommunikasjonskanaler i HVL og hvilke info-kanaler FF skal benytte. Ingen vedtak, saken diskuteres videre i et annet møte. Gjert Anders tar opp med personal om korrekt info på HVL sine hjemmesider.

  3. Sende innspel vidare til Jon Hoem og Andrea som tek dette vidare.

 1. OU-seminar

OU-seminar, Færøyane 10.-13./10 – Kontakt oppretta, søke om ekstramidler til OU-seminar. 10.-13./10.

  1. Klubbseminaret, 19.-20. nov. Suitellet v/Julie Løw Sandtorv). Kristin undersøker med Suitellet for videre avklaring. Felles påmelding. Dag 1, felles, dag 2, klubbprogram. Info om dette sendes ut snarlig.

 1. Rekruttering av medlemmar haust 2019.

  1. Rekruttering av nye medlemmer: Problemer med å få tak i lister over nytilsatte. Viktig med personlig invitasjon i kombinasjon med felles arrangement. Viktig å komme i kontakt med vikarer. Viktig at vi engasjerer våre studentmedlemmer. Studentrekruttering, meir enn organisasjonsdagen 4. september i Bergen. Forskerforbundet sentralt ønsker et stipendiatsamling i Bergen 24.-25.9. Vi som står på stand bør ha T-skjorter eller jakker fra Forskerforbundet. Nestleder og klubbleder arbeider videre med å arrangere treffpunkter.

 1. 2.5.3 1c – Lønnsutjamning etter fusjon

  1. Status på prosess: Forskerforbundet har statistisk materiale som er innarbeidet i rapport i HVL. Primært ønskes at 2.5.3 skulle gjøres før 2.5.1. Hvis de skal gjøres sammen må en ha en oversikt over potten til 2.5.3. Gjert Anders har utarbeidet oversikter som viser utjevning. Ledelsen vil definere lønnsforskjell med en minstedefinisjon. FF er mot å definere en lønnsforskjell med kronebeløp, men ønsker å ta utgangspunkt i reelle eksisterende forskjeller. FF HVL ønsker en definisjon av lønnsforskjell ut fra medianlønn. 2.5.1 potten er ca 10, 9 mill. FF lager har egen arbeidsgruppe 5.-6. sept. med utarbeiding av simuleringer som viser forskjeller og utjevning.

  2. Haustgåve til medlemmane. Budsjettert med kr 100.000,- Miljøperspektiv. Frivillig å ta i mot gaven. Bergen og Sogndal arrangerer tur. Nestleder bestiller Ullhals, og deler ut i nærregion.

 1. Jobbintervju

  1. Leiinga: Dette bør de prioritere innanfor dei midlane de er blitt tildelt til fagforeningane. Forskerforbundet mener at henvendelsen fra ledelsen bør gå til klubbene. Ressurser til de tillitsvalgte bør ikke brukes til intervju. Ansattrepresentant må formaliseres i organisasjonen med timegodtgjøring. Saken skal drøftes med de andre hovedtillitsvalgte og tas opp på virksomhetsnivå. Forskerforbundet mener at en skal være noe restriktiv med bruk at tillitsvalgte til intervju. Forskerforbundet ønsker at medlemmer skal være representanter til intervju.

 1. 2.5.1 – Årlege forhandlingar. Lønnsforhandlingar Hausten 2019

Innspill fra lokallaget om lønnspolitikken er sendt inn. Ble gjort noen mindre endringer i lønnspolitikken og lenket opp mot særavtalene.

Leiianga ønsker å legge ut 80% i første tilbud. Vedtak i forberedende møte: inntil 65% i første tilbud. Organisasjonene spilte inn at en ønsker generelle tillegg. Potten er 1,24%.

Profil på lønnsoppgjøret: Ledelsen ønsker å gi lønnstrinn etter søknad. En bør gå for både generelle tillegg og gruppetillegg. Et forslag: 1% i generelle tillegg, 0,24% til gruppetillegg. Sett av 3 dager til lokale lønnsforhandlinger, man 28.-ons 30.10. Maks 3 bisittere. Nestledere og klubbleder TAP deltar.

 1. Forslag til framtidige OU-seminar 2020

  1. Medlemsseminar og styreseminar, forslag våren 20 i nærregion Sogn Fjordane.

Følgende muligheter og tema ble kort drøftet. En vil komme tilbake til saken med nærmere bestemmelser.

  1. Styreseminar: Brüssel?

  2. Samarbeid med NHH og UiB. Tema: Erfaringsutveksling og medråderett

  3. Stressmestring med psykolog Aksel Inge Sinding, maks 10 personer

  4. Pensjonsseminar.

  5. Lønnsøkingsseminar?

  6. FoU-seminar?

  7. Stipendiatseminar?

  8. Eventuelt

Referent

Olav Christian Ruus