10/19 Referat lokallagstyremøte FF-HVL, 12. oktober 2019

Tilstede: Gjert Anders Askevold, Alvhild Alette Bjørkum ,Andrea Synnøve Blomsø Eikset , Ellen Johanne Svendsbø, Kristin Lofthus Hope, Olav Christian Ruus

1. OU-søknadar 2020

a. Medlemsseminar

Det planlegges et medlemsseminar med tema ny hovedavtale og medbestemmelse - Kompetanseheving (FoU) for alle Foreslått dato: 5.-6. mai 2020. Sted: Hotell Ullensvang eller Fleischers hotell.

b. Det planlegges et styreseminar 24. -26. september 2020. Sted ikke avklart, muligens København

c. Stipendiatseminar

d. Det planlegges et seminar i samarbeid med FF NHH og UiB. Tema: Erfaringsutveksling og medråderett Dato: 24.6. mars 2020

e. Det planlegges et seminar med psykolog Aksel Inge Sinding for styret om stressmestring Dato: 3.-5-11. Sted: Solstrand. Også mulighet for å kunne ta med inntil to ordinære medlemmer.

f. Det planlegges også et seminar v/Alexandra Plahte for medlemmene om pensjonsordningene. Sted Campus Bergen med streaming til øvrige campus. Dato: jan/feb 2020

g. Det planlegges seminar om lønn og søknadsskriving i september 2020. Dato: 8.-9.-10. september

2. Det søkes også om midler til seminar for kvinnenettverket.

3. Plassering av mediesenteret i organisasjonen.

Følgende ble diskutert:

Virksomheten legger opp til en hurtig prosess i dette. FF mener at saken om Senter for nye medier sin plassering i organisasjonen er en forhandlingssak. Per i dag ligg Senter for Nye medier ligg i dag under Prorektor for Samhandlining på lik linje med Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Disse momenter kom fram:

  1. ENTEN må Senteret for nye medier må verte organisert som tilsvarande senter ved HVL ala Mohn-senteret m.fl. ved HVL med plikter, krav og retter til HVL sine Sentra.https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fakultet-for-lararutdanning-kultur-og-idrett/hoyring-om-senterstruktur2/

  2. ELLER så må Senteret for nye medier verte inteegrert i Eining for utdanningsfagleg kompetanse (sjølv om denne er tenkt digital). Einingar ved HVL som arbeider for betre undervisning må samlast og ikke vere i oppsplitta einingar. Senter for nye medier må og vere for heile HVL og alle campus og fagområde.https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/utdanningsfagleg-kompetanse/

  3. Under Prorektor for utdanning ligg Avdeling for Utdanningskvalitet (og Avdeling for Studieadministrasjon).

Det ble vedtatt at dette diskuteres videre på neste lokallagsstyremøte.

4. Leiar fram til årsmøte 2020

Gjert Anders går ut i permisjon medio januar. Ny HTV fram til årsmøtet vil bli konstituert.

5. Årsmøte 2020

  • Det velges ny HTV på årsmøtet.

  • Årsmøtet må ta stilling til behov for en nestleder for region Bergen som har ansvar for denne nærregionen som har flest FF medlemmer.

6. Evt.

Ingen saker.

Olav Christian Ruus

Referent