01/20 Referat lokalagsstyremøte FF HVL 31. januar 2020

Tilstede (skype):  Alvhild Alette Bjørkum, Kristin Lofthus Hope, Olav Chr. Ruus, Monika Alvestad Reime, Trond Brattelid

Saksliste

1) Gjennomgang av Saker til IDF 3.februar

Evaluering av partssamarbeidet

Forskerforbundet ønsker å ta opp partssamarbeid og forståelse av hovedavtalen slik at vi kan få en omforent forståelsen av Hovedavtalen. Det er et klart behov for å ta dette opp. En må tydeliggjøre hva som er som ligger under forhandling og drøfting.

Forskerforbundet mener at også K1 må opp til forhandling. FF mener at de større anliggender i denne saken må være forhandlingssaker.

Forskerforbundet har meldt inn å starte en samtale om rutine for drøfting av utlysningstekster som vi opplever ikke blir gjennomført systematisk.

Styresaker (faste saker)

Forskerforbundet vil etterlyse bemanningsplaner i forbindelse med saker som handler om campusutvikling og effektiviseringstiltak.

Forskerforbundet mener at en bør se på innkjøpsrutiner.

Forskerforbundet ønsker valgt rektor og vil kontakte styrerepresentanter i denne saken og eventuelt øke andelen av ikke-styremedlemmer i rådgivende innstillingsorgan.

Forskerforbundet er kritisk til nedgang i administrative stillinger, de ansatte trenger administrativ støtte.

Forskerforbundet mener at i lokale forhandlinger er det viktig å løfte fram alle medlemmer. Løfte fram forskjeller mellom dem som ligger i spenn og de som er i alternativer. Lite vilje til å bruke alternativer.

Tilsetterepresentasjon i intervju

Forskerforbundet mener at det må avsettes særskilte ressurser til dette arbeidet. Dette kan ikke tas fra den ordinære fagforeningstildelingen.

2) Årsmøtet i Forskerforbundets lokallag HVL den 19. mars

Dato for årsmøte er satt til den 19. mars. Kort gjennomgang av nødvendige vedtektsendringer. Forslag til endringer sendes ut senest 2 uker før årsmøtet.

3) Saker vedrørende K1 og K2

Kort informasjon. Når det kalles inn til videre møter i denne saken blir det kalt inn i til ekstra lokallagsstyremøte til forberedelse.

4) Prosjekt lønn

Rapport er under utarbeiding.

5) OU seminarer våren 20

OU seminar i samarbeid med NHH og UiB er under planlegging, dato 21-22 april.

OU seminar for medlemmer i Ullensvang er under planlegging, dato 5-6 mai.

6) Arbeidstid – sak fra Sykepleierforbundet

Forskerforbundet deltar på møte med ledelsen for å følge opp denne saken sammen med Sykepleierforbundet.

7) Eventuelt

Ingen saker

31.01.20

Olav Christian Ruus

Referent