08/20 Referat styremøte FF-HVL tirsdag 21. august 2020

Deltagere: Kristin Lofthus Hope (Leder), Alvhild Alette Bjørkum (FIN), Monika Alvestad Reime (Nestleder), Ellen Johanne Svendsbø (FHS), Trond Brattelid (FA) Olav Christian (FLKI/Nestleder) Øyvind Midtbø Berge (FIN)

Saksliste

1. Korona – oppstart av nytt semester

Det er behov for en tydeliggjøring av smittevernregler og tiltak på helserelaterte lab på FHS og FIN.

Det finnes en del usikkerhet omkring tilstedeværelse på campus. FF mener at dette skal praktiseres på en fleksibel måte.

Fleksitidordning bør justeres, dette tas opp på kommende ID-møte.

Bekymring omkring kommende ledersamling og smittevernregler.

FHS: Fravær i praksis, har kun lov med 3 dager. Kristin tar dette opp videre med ledelsen.

2. Saker til styremøte 05/20 (27.08.2020) – gjennomgang og lesefordeling

Monika møter for HT på iID møtet mandag 24.08

43/20 - Vurderingar av organisatoriske/strukturelle endringar før neste åremålsperiode: Alle

O-37/20 - Campusrelevant tema: Olav Chr. og Ellen

3. OU-seminar – tidspunkter og beslutte hvilke som skal gjennomføres

Lokallagstyret bestemmer at alle OU-seminar for medlemmer i høst gjennomføres digitalt.

-Pensjon ved Alexandra Plahte: Ble gjennomført som planlagt før Corona utbruddet.

-Kompetanseutvikling og FOU ved profesjonsuniversitetet HVL: Kurset utsettes til våren 2021 eller senere i påvente av å kunne gjennomføres som fysisk møte.

-Lønnsforhandlingar og medråderett: Dette OU seminaret for lokallagsstyret planlegges gjennomført, men legges til Norge, og ikke til København som opprinnelig planlagt.

-Stipendiaters rettigheter: Viktig å inkludere post.doc. Gjennomføres digitalt i høst for eksempel som halvdagsseminar. Ansvar: Kristin og Øyvind.

-Nettverksbygging for kjønnsbalanse i forskning og undervisning: Kristin følger opp og undersøker om det fortsatt er aktuelt å gjennomføre dette seminaret.

-Sentrale og lokale lønnsforhandlingar. Gjennomføres i oktober, bør inkludere ny lønnspolitisk plan. Ansvar: Trond og Olav Christian.

-Erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av organisasjonar: Trond: Skal ha nye møter med medarrangører og vil følge opp. Skal se på mulighet for alternative organisering og nye tidspunkter.

-Stressmestringsseminar for lokallagsstyret. Kristin tar kontakt med kursansvarlig og følger opp.

Andre kurs.

Ellen: Medlemmer etterspør pensjonskurs. Dette kan arrangeres til våren. Foreslår at det arrangeres

Kurs om pedagogikk/metodikk om nettundervisning i regi av FF sentralt. Ellen følger opp.

4. 23. september – seminar om tilpassingsavtale. Alle tillitsvalgte invitert.

5. Tilpassingsavtale – forhandlinger tirsdag 25/8, siste innspill

Olav Chr: SLG bør omtales som et vedtaksførende nivå

Trond: Nivå 2, etterspør et organ for fellesadministrasjon på fakultetsnivå

6. Lønnspolitiske retningslinjer – til forhandlingane

Alvhild: Vi bør arbeide med endringer som ivaretar de faglige ansatte på en bedre måte

Trond: Bør se på lønnssamtalen sin rolle i forbindelse med innsending av kravlister.

Øyvind: Viktig å ha fokus på lederlønninger, bør gis som kronetillegg, ikke prosenttillegg.

7. Eventuelt

Ingen saker

21.08.20

Olav Christian Ruus

Referent